Ungdomar diskrimineras på arbetsmarknaden och i sina liv.

 

 

Åldersdiskriminering i yrkeslivet är enligt EU lag sedan 1 år tillbaka förbjudet.

 

Då måste följande strida emot denna lag;

Den som deltar får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Aktivitetsstöd innebär som minst 223 kronor per dag och som mest 680 kronor per dag. Utvecklingsersättning (för unga mellan 18-24 år som deltar i jobbgarantin för unga och som inte uppfyller krav för att få a-kassa) ger som mest 134 kronor per dag.

Det finns fall då denna lag även strider emot barnkonventionen och det är när en ungdom under 25 är förälder;

 

Barnkonventionen;

Art. 2 Icke-diskriminering


1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Det finns andra fall när unga föräldrar och framförallt unga ensamstående mammor diskrimineras.

En ensamstående mamma, 20 år gammal, behövde hjälp från det sociala med ett eget boende för sig själv och sitt nyfödda barn. Hon behövde allt och hade bara sin sjukliga far kvar i livet, alltså ingen släkt som kunde bistå och inget barndomshem där hon kunde få saker från. Den unga kvinnan var helt utblottad. Mamman fick 2 500 kronor i bistånd för att börja sitt nya liv med sitt nyfödda barn. Hon skulle alltså för detta köpa sängar, husgeråd, möbler, städartiklar, barnvagnar och allt som tillhör ett hem.

Så här motiverar socialtjänsten och sedermera domstolarna sina beslut;

Regeringsrätten har i RÅ 1995 ref 80 fastställt att – när det gäller en ung biståndssökandes första boende – en betydligt enklare standard än vad som annars godtas. Hänsyn har även tagits till möjligheten att anskaffa begagnad hemutrustning eller hemutrustning som av annan orsak betingar ett lägre pris.

Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd i ärendet trots att deras prejudicerande dom kunde komma i direkt konflikt med barnkonventionen.

 

Samma ensamstående mamma missar ett möte på utvecklingscenter hos socialtjänsten och socialtjänsten drar in hennes försörjningsstöd.

Domstolen ansåg detta helt i sin ordning och hänvisar till följande;

Av 4 kap. 4 § SoL, framgår att socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktikplats eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och inte har fyllt tjugofem år, eller har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Den unga mamman uteblev, men informerade socialtjänsten att hon skulle utebli på grund av att tiden inte passade med hänsyn till hennes barn och barnpassning. Den unga mamman var sedan 6 månader inskriven på ”jobbgaranti för unga” och gick på alla möten med cocher och annat och fick ersättning därifrån. Alltså hon uppfyllde arbetsförmedlingens alla krav.

Domstolen kom fram till slutsatsen att den unga mamman inte stått till arbetsmarknadens förfogande och att det därför var helt rätt av kommunen att dra in hennes försörjningsstöd. Domstolen argumenterade överhuvudtaget inte barnkonventionen och det faktum att den unga kvinnan var mamma och att det i detta fall var barnet som blev lidande.

(Regeringsrätten har fastslagit att en alkoholist som missar flera möten med socialtjänsten inte kan få sitt försörjningsstöd indraget.)

Art. 3 Barnets bästa

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Enligt SCB så finns där 8 800 ensamstående mödrar under 25 i Sverige. VI kan alltså anta att där finns en försvarlig mängd unga mammor som på ett nästan kriminellt sätt65 diskrimineras av samhället, såväl socialtjänsten, som försäkringskassan och det mest skrämmande, domstolarna.

 

Göran Grauers

 


Kommentarer
Postat av: Jan kajander

Domstolar korrupta ser ju mera ut att vara dokument saksfel i juridisk mening med dubbeltydningar, inga vattenstamplar, signaturer, farglogo, oppetider, besoksadresser, sakerstpapper, kassaskap,

Man har ju haft acess till statens apparat via backdoor teknologier och kunnat andra i lagtexter

begrepp och t.o.m kunnat skriva egna dokument.

Lagbockerna har ingen sakerhet, lockpistols ordnar ju att man kan ga rakt igenom rubb som stubb.1.

Naturligtvis ligger ju forklaringen i penga intjaning, att man betalade fra 1 komun 1 miljon kronor per mnd for "drog behandling" for 1 person

som fick sitta i en villa med tradgard, laga maten sjalv i det gemensamma koket, samt sitta pa golvet i youga stallning och vara tyst 1 timme per dag

och med 1-2 "personal som vaktar, var ju lonsamt.2.

I Norge fick ju flyktngar vara forvarade ute pa landet, i pytesma rum 4st med fotsvetten hoght upp i tak, dar man debiterade 3000:- per person och mnd mot komunen, det var ju lonsam hotel bedrift3.

Korruption ar ju bara vanskap som bottnar i penga intjaning med "kontakter" som hjalpmedel, dar denna cirkus blev en negativ spiral for alla...Mvh

Jan kajander

corfu.t35.com

(men det ar ju bra med fungerande email... det ger arbete)

kajander@nodns.org

kajander@safe-mail.net

kajandercorfu@hushmail.com

2011-09-16 @ 09:23:45
URL: http://corfu.t35.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback