Är detta en ny styckmordsdom?

 
Jag trodde att vi i Sverige var oskyldiga tills någon bevisat vår skuld. En dom från Tingsrätten i Örebro visar att så inte alls är fallet. Meddelad i Örebro Tingsrätt 2006-04-28. T 505-04


Tingsrätten skriver i dom; Kommunen har medgivit att den inte meddelat BUP om att det förekommit missförhållanden i familjehemmet Wallin under den tid Robin och Rickard vistades där. Det finns i målet inget material som utvisar att BUP:s behandling av barnen eller utvärdering av barnens berättelse är felaktig. Kärande har åberopat förhörsuppgifter lämnade under polisförhör som med styrka tyder på att Robin och Rickard misshandlades i familjehemmet Wallin och att de där fick bevittna allvarlig misshandel av andra barn. Detta utesluter dock inte att även Tommy Hedelius och Lena Vallin misshandlat och sexuellt utnyttjat barnen och hur det är med detta har inte visats i detta mål. Även en obekräftad misstanke om misshandel och sexuellt utnyttjande kan vara tillräckligt för att begränsa umgänget mellan de misstänkta förövarna och de misstänkta offren. 


Kommunen erkänner alltså att man inte meddelat BUP att barnen varit i ett familjehem där de misshandlats och levt under tortyrliknade former i 13 månader. BUP får på så sätt inte veta att alla barn i fosterhemmet tvingats kalla familjehemsföräldrarna för mamma och pappa, så när de 2 och 4 år gamla pojkarna börjar berätta om vad mamma och pappa gjort dem tror BUP att de är de biologiska föräldrarna. Pojkarna hade inga andra namn på sina förövare än mamma och pappa.  Kommunen vet och förstår att BUP missuppfattar allt, men säger likväl inget. Allt detta är bevisat, likväl säger tingsrätten att det inte finns något materiel i målet som visar att BUP:s behandling eller utvärdering av barnens berättelser är felaktig. BUP lastar de biologiska föräldrarna och går så långt att de kräver besöksförbud för föräldrarna, vilket de också får och de behandlar barnen som om de vore de biologiska föräldrarna som misshandlat dem. BUP går till och med så här långt utan att kommunen ingriper eller säger något. I ett utlåtande den 16 juni 1996 säger en överläkare på BUP följande; Han är väl medveten om utredningens syfte och inriktad på sin uppgift att berätta negativa erfarenheter om de biologiska föräldrarna. Tar avstånd från dem och markerar sin tillhörighet till familjehemmet.
Barnen hjärntvättas alltså. Titta på vad syftet är och att det är hans uppgift. Pojken är nu 5 år gammal. Han har inte sett sina föräldrar sedan han var 2 år gammal och inte bott med dem sedan han var 1 år gammal. 


Familjehemmet Wallin polisanmäls av en annan kommun och familjhemspappan döms till 1 år fängelse och 100 000:- i skadestånd, hon till 6 månaders fängelse och 50 000: - i skadestånd. De döms dock för misshandel av ett annat barn och inte dessa två pojkar.

BUP meddelar nu kommunen vad man hör från barnen, att deras mamma och pappa misshandlat dem och kommunen, som vet att BUP inte förstår vad som pågår, håller fortfarande tyst och polisanmäler istället de biologiska föräldrarna. Åklagaren lägger ner eftersom han inte kan hitta några bevis som tyder på att de biologiska föräldrarna skulle vara skyldiga. I en rättegång i länsrätten 2002 bedyrar kommunen att man aldrig misstänkt de biologiska föräldrarna och ett 9 år gammalt LVU upphävs. I tingsrätten bedyrar kommunen ytterligare en gång att man aldrig misstänkt de biologiska föräldrarna.

Domstolen säger att detta inte utesluter att Tommy och Lena misshandlat och sexuellt utnyttjat barnen och hur det är med detta har inte visats i målet. Tommy och Lena stod under noggrann bevakning av kommunen. Deras barn var varje dag på dagis. De gick regelbundet på BVC. Det finns sida upp och sida ner med journalanteckningar och ingenstans finns minsta tecken på att barnen misshandlats eller farit illa. Inte ett blåmärke, ingenting och kommunen säger ju i tingsrätten att de aldrig misstänkt föräldrarna för att ha misshandlat eller sexuellt ha utnyttjat sina barn ändå säger tingsrätten att det inte kan uteslutas. Tingsrätten hävdar alltså att en obekräftad misstanke är tillräckligt, men det finns ju ingen obekräftad misstanke. Kommunen säger ju att de aldrig misstänkt Tommy och Lena. Kommunen erkänner att inte heller någon annan misstänkt Tommy och Lena. De enda som har misstänkt Tommy och Lena är BUP, men vi vet ju att kommunen inte informerat BUP och att BUP trott att barnen syftade på Tommy och Lena när de sa mamma och pappa och vi vet att alla barn tvingats kalla fosterföräldrarna för mamma och pappa. Det har alltså aldrig funnits en obekräftad misstanke vilket nu tingsrätten plötsligt hävdar har funnits.


Tingsrättens dom i det här fallet blir på något sätt skrämmande likt den i den kända styckmordsrättegången. Men det som blir än allvarligare är att tingsrätten så uppenbarligen försöker skydda kommunen och staten. De var ju dom som hade ansvaret över barnen när de placerades i familjehemmet där de misshandlades och det blir så uppenbart att kommunen genom sitt agerande den gången försökte dölja sina egna misstag och valde att sätta åt föräldrarna istället för att träda fram och säga som det var. Det finns ytterligare märkliga uttalande från tingsrätten i den här domen.

 Tingsrätten skriver; Kommunen har medgivit att någon undersökning av familjehemmet Sundström inte skett i anledning av Robins problem där men kärande har inte visat att det funnits skäl till en sådan utredning. Kärande har inte åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående att det var fel att skilja Robin och Rickard åt och placera Robin i ett annat familjehem i Garphyttan samtidigt som Rickard fick stanna kvar i familjehemmet Sundström. Kärande har inte heller visat att kommunen haft bristfälligt underlag för sitt beslut.


Låt oss bena ner detta lite. Först är barnen inte omhändertagna enligt LVU utan under SoL, alltså en frivillig placering. Kommunen har beslutat skilja två bröder åt utan att utreda varför Robin inte kunde vara kvar eller vad som gått fel i familjehemmet och varför han inte kunde vara kvar och inte heller har man utrett hur det kan vara skadligt för Robin att bo kvar i familjehemmet och inte för Rickard. Det medger ju kommunen. Det behövdes ingen undersökning säger man ju. Men det är ju en frivillig placering och föräldrarna har full vårdnad av barnen och de vill ha reda på varför Robin inte kan vara kvar och varför man anser att Rickard kan det. Är inte detta skäl nog att utreda? Är föräldrarna alltså rättslösa trots att de har vårdnaden om sina barn. Vist har vi visat att det fanns skäl till en sådan utredning, eller hur?

Nu kommer tingsrättens helt underbara slutledningsförmåga eller skall vi kalla det totala avsaknad att kunna slutleda. Tingsrätten säger att vi inte kunnat visa att kommunen haft bristfälligt underlag för sitt beslut. Låt oss då gå till början av stycket. Det har inte skett någon undersökning, alltså finns inget underlag. Hur kan vi mer tydligt än så säga det? Tingsrätten säger ju det själv i början av stycket.  Göran Grauers

http://grauers.blogg.se
JK får då detta svar från mig

Göran Grauers
St. Forsa 308
591 99 Motala
Tele 0141-922 77 Epost goran.grauers@brevet.nu


         Stora Forsa den 18 maj 2006


Justitiekanslern       dnr
             3563-05-21   Min förfrågan rörande förvaltningsdomstolar/brottsdomstolars olika uppfattningar rörande socialnämnders ansvar.


Jag har aldrig bett Justitiekanslern att ingripa i en prövning av ett enskilt ärende hos en myndighet, inte heller domstol.

I det ärende jag hänvisat till har tingsrätten redan förkunnat dom, må vara att domen ej vunnit laga kraft eftersom den överklagats, men domslutet från tingsrätten är klart och otvetydigt.

Det jag bett JK klarlägga är förvaltningsdomstolarnas uppfattning att socialnämnden är den ansvarige parten ibland annat LVU ärenden. Detta är enligt min uppfattning den rätta tolkningen. Jag har i min första inlaga till JK angett varför detta torde vara rätt tolkning.
Om det är så att nämnden har ansvar så skall också ett sådant ansvar kunna utkrävas. Ett ansvar utan att ett ansvar kan utkrävas är inget ansvar.

Tingsrätten är av den uppfattningen att socialtjänsten och socialnämnden är samma part.
Hur kan då ett ansvar avkrävas av nämnden?

Är det så att JK är av den uppfattningen att det är min sak att så som ombud för en klient under pågående förhandling argumentera med domstolen om ansvarsförhållandet? Jag är i rätten för att lägga fram en sakfråga för rätten och inte diskutera med domstolen om det är tingsrätten eller förvaltningsdomstolarna som tolkar ansvarsfrågan på rätt sätt.

Jag ber inte JK besvara en rättslig fråga.
Jag ber JK klargöra vilken av våra domstolar som tolkar ansvarsfrågan på rätt sätt Förvaltningsdomstolarna eller tingsrätten. Jag kan omöjligt företräda en klient i ett domstolssystem som tolkar ansvarsfrågan på ett sätt och sedan företräda den klienten i en annat domstolssystem där tolkningsfrågan är väsensskild.

Jag har i domstolen avkrävt ett ansvar från de som förvaltningsdomstolarna i dom påstår har ansvaret, men när jag kommer till tingsrätten så visar det sig att de inte alls har ett ansvar.

Det här är inte frågan om att jag vill att JK skall ge myndigheter anvisningar om hur myndigheter bör agera i vissa fall och inte frågan om det är lämpliga åtgärder myndigheten har beslutat i ett pågående ärende.
Om jag inte kan vända mig till JK i detta ärende, vem vänder jag mig då till?
Mina klienter har rätt till en opartisk domstol som vi också måste förutsätta har helt klart för sig olika myndigheters ansvar och att detta inte blir till en tolkningsfråga för var domstol. I så fall kan mina klienter aldrig få en rättvis och opartisk rättegång.

Tingsrätten kan omöjligt ha rätt i att socialtjänsten och socialnämnden är samma part. I så fall kan aldrig ansvar avkrävas av nämnden som enligt förvaltningsdomstolarna är ansvarig.
I så fall kan jag lika gärna lägga ner mina klienters talan emot kommunen. Vi har ingen chans att få upprättelse.
JK kanske anser att detta bara är en liten struntsak, men det rör tvångsomhändertaganden av medborgares barn och där har domstolarna olika uppfattningar om vem som har ansvaret. Det är minst sagt oroväckande och minst sagt lika oroväckande att JK ser så nonchalant på min hemställan att JK granskar hos vem ansvaret ligger och vilket domstolssystem som tolkar ansvaret på ett riktigt sätt. Kanske kommer vi upp i hovrätten och får en tredje tolkning, vem vet. Jag spelar tydligen någon form av domstolshasard med mina klienters välfärd. Ansvarsfrågan i detta borde vara kristallklar.


Göran Grauers

Så här svarar JK,; Goddag yxskaft

Datum   Dnr
2006-05-18   3563-05-21

Din förfrågan rörande en socialnämnds ansvar och partsställningen i en rättegång

Du har i ett e-brev som inkom till Justitiekanslern den 15 maj 2006 ställt vissa frågor rörande en socialnämnds ansvar i förhållande till socialtjänstens ansvar. Du vill också ha svar på om en tingsrätt har angett en riktig partsställning i ett tvistemål, där Du är ombud för käranden.

Det är inte en uppgift för Justitiekanslern att ingripa i prövningen av ett
enskilt ärende hos en myndighet, än mindre hos en domstol. Justitiekanslern kan alltså inte ge någon anvisning till myndigheten om hur myndigheten bör agera i ett visst fall. Justitiekanslern uttalar sig normalt inte heller om det lämpliga i en åtgärd som en myndighet har beslutat om i ett pågående ärende.

Inte heller är det en uppgift för Justitiekanslern att på begäran besvara olika rättsliga frågor. Justitiekanslern avböjer därför att besvara Dina frågor, vilket han har bett mig att underrätta Dig om.

Med vänlig hälsning


Gun Löfgren Cederberg

Socialnämnden och socialtjänsten, samma part enligt tingsrätten.

En stat som Sverige har rätt att med tvång ta medborgares barn ifrån dem. Detta måste utan tvekan anses som ett av de absolut största ingrepp som kan ske i en familj och måste därför omgärdas av strikta lagar som lika strikt måste följas.
Det är lätt att förblindas av att det finns många barn som far illa i sina biologiska hem och hävda att socialtjänster arbetar utifrån ”barnets bästa”, men det är inte säkert att ta barnet från sin miljö alltid är det bästa för barnet.

Jag har ett flertal gånger i olika artiklar beskrivit vad som händer i en utredning till LVU, alltså ett tvångsomhändertagande, men uppenbart är att jag inte nog kan påpeka detta och bristerna däri.
När en socialtjänst uppmärksammas på att allt inte står rätt till i en familj så skall man starta en utredning av familjen. Enligt 1 kap 9 § Regeringsformen, alltså vår grundlag, så skall denna utredning vara saklig och objektiv och beakta allas likhet inför lagen. Det säger sig själv egentligen att de måste vara så.
Men hur saklig kan egentligen en utredning bli?
Jag har företrätt familjer i LVU ärenden i 11 år och läst ett hundratal utredningar från runt vårt land. I inget av dessa fall har det varit aktuellt att ta barnen på grund av föräldrars missbruk eller våld och sexuella övergrepp mot sina barn. Eftersom jag arbetar helt ideellt så har jag bara åtagit mig ärenden där jag misstänkt att myndigheten inte har följt grundlagen och i de flesta fall jag engagerats i har föräldrarna eller barnen antingen drabbats av sjukdom eller så har föräldern helt sonika bara fått dålig ekonomi.
Det första som tycks hända är att det uppstår ett fientligt förhållande mellan utredaren på socialtjänsten och föräldern och detta är i sig helt naturligt. Vem kan förbli på god fot med någon som säger att de nu startat en utredning för att ta dina barn ifrån dig med tvång?
Sen finns där en märklig sak med socialtjänstemän och det är att det aldrig går att själv föreslå en åtgärd. Då ska socialtjänsten alltid, tyckas det, göra tvärt om och om föräldern protesterar allt för högljutt eller ställer krav så tar man alltid till LVU.
Nu är det menat så att en utredning mot LVU alltid kritiskt skall granskas av socialnämnden, vilken består av politiker. Att kritiskt granska något innebär inte att man bara läser socialtjänstens slutsatser som presenteras i utredningen utan man skall läsa allt material som ligger till grund för utredningen, alltså alla journaler etc. Socialnämnden skall alltså kritiskt titta på om utredningen är saklig och objektiv, alltså om slutsatserna man kommit fram till är de enda slutsatser man kan komma fram till. Om socialtjänsten till exempel påstår att föräldrarna är ambivalenta till frivillig vård så måste nämnden vara saklig och objektiv när de själva utvärderar denna ambivalens och att föräldrarna, till socialtjänsten, framfört att de faktiskt vill ha sina barn hemma hos sig kan aldrig räknas som ambivalens. Föräldrar måste ha rätten att protestera mot socialtjänsten, men jag har sett i åtskilliga fall att sådana protester inte lönar sig och att socialtjänsten då hävdar att föräldrarna är ambivalenta till frivillig vård och att man därför måste ta till tvång med LVU.
Socialnämnden har ur rättsäkerhetsaspekt en synnerligen viktig uppgift, nämligen att granska att utredningen följer grundlagen, men de flesta socialnämnder består av fritidspolitiker som säger att de istället litar på sina tjänstemän. Att de har absolut förtroende för dem och att de själva inte äger den kunskap som socialtjänstemännen har. De gör alltså ingen kritisk granskning. Förutom att de är fritidspolitiker och inte anser sig ägan kunskapen så säger de flesta att de inte heller har tid och lust att läsa igenom kanske hundratals sidor utredning, vilket blir ytterligt tidskrävande och faktum är att nämndemännen för att kunna göra en helt kritisk bedömning också behöver prata med föräldrar och barn eftersom det som socialtjänsten hävdar föräldrarna sagt och fört in i journaler kanske inte är just objektivt och sakligt utan ofta är det en subjektiv tolkning av vad som sagts som utredaren gjort.

Jag har i flera fall stått klart för mig att socialtjänsten hävdat sekretesse inför nämnden. Nämnden får helt enkelt inte titta på något material i ärenden där de sedan skall ta allvarliga beslut som tvångsomhändertaganden. Ofta presenterar socialtjänsten en pärm med utredningen, med av socialtjänsten utvalda handlingar, för arbetsutskottet vid arbetsutskottsmötets början. Pärmen skall återlämnas i slutet av mötet. Det finns alltså ingen som hels möjlighet till kritisk granskning. (Arbetsutskottet består av delar av nämnden och tjänstemän från socialtjänsten)

I de hundratalet domar jag läst från förvaltningsdomstolarna har jag aldrig sett att domstolarna hävdat att något är socialtjänstens ansvar. Det är alltid nämndens ansvar att saker och ting blir utförda i enlighet vårdplanen, så som umgängen etc. Det är nämnden som tar beslut om att ansöka om LVU till länsrätten och de gör de efter det att de kritiskt granskat utredningen och fått klart för sig att den inte strider emot grundlagen. Detta görs alltså ytterst sällan om ens någonsin. Jag tror inte att socialnämnder runt vårt land ens vet att detta är deras skyldighet.

Förvaltningsdomstolarna säger ju att nämnden har ansvaret, men låt oss titta på vilket ansvar detta verkligen är. Jag har i flera ärenden och under många år tillskrivit olika nämnder direkt, men aldrig någonsin har någon nämnd svarat mig. Det är alltid socialtjänsten som svarar och där kan finnas en anteckning om att svaret skall anses som nämndens svar. Aldrig någonsin har det funnits en underskrift från någon i nämnden. Jag har otaliga gånger begärt att få träffa nämnden, men aldrig hittills fått träffa någon. Jag har fått komma till arbetsutskottets möten där ofta socialtjänstens chef håller i ordförandeklubban. Arbetsutskottet möts och diskuterar ärendet innan jag och mina klienter får tillträde. Jag får ofta inte diskutera ärendet utan bara lägga till saker som jag kanske har utelämnat i min skriftliga framställan. Jag får alltså inte föra en dialog med nämndens representanter i arbetsutskottet. Därefter får jag och mina klienter lämna rummet och arbetsutskottet beslutar. Dessa beslut tar ofta lånt tid. Ibland kan jag vänta utanför eller så får jag besked per post några dagar senare. Om jag inför arbetsutskottet har kritiserat utredningen så kan socialtjänsten sedan i lugn och ro bemöta min kritik utan att jag åter får uttala mig eller ens bemöta det socialtjänsten påstått.

Jag har anmält en socialnämnd till JO men det var socialtjänsten chef som svarade och det påpekade jag för JO, som då åter skrev till kommunen och åter fick svar från socialtjänstens chef med tillägg att detta svar hade behandlats i ett arbetsutskottsmöte och skulle anses som nämndens svar, vilket JO fann sig i. Där fanns inte ens en namnunderskrift från någon i nämnden.

Jag har i ett ärende civilrättsligt stämt Askersunds kommun och socialnämnd i ett ärende som tog sin början 1992. Vi har i ärendet varit uppe ett flertal gånger i läns- och kammarrätt och i samtliga domar hänvisar domstolarna till att det är nämnden som är ansvarig. Jag fick detta 9 år gamla LVU upphävt i länsrätten 2002 utan att något i ärendet förändrats. I domen får nämnden mycket allvarlig kritik för hur ärendet skötts. Men vilken nämnd är det som får den här kritiken? Under åren har det varit val och ommöbleringar i socialnämnden eftersom den består av fritidspolitiker och nämndemän som fanns med 1992 finns inte längre kvar.
Vem har då ansvaret och går överhuvudtaget något ansvar att utkrävas?

Under förhandlingar i Örebro tingsrätt den 28 februari i år företräddes kommunen och socialnämnden av, just det, socialtjänstens chef.
Det var ju nämnden och kommunen jag stämt så naturligtvis ville jag, när jag under sanningsförsäkran förhörde socialtjänsten chef få klart för mig vad nämnden då haft för ansvar. Under den utfrågningen avbröt mig domaren och här återger jag i en avskrift den delen av ljudupptagningen;

Min fråga innan jag avbryts var; Varför har arbetsutskottet när det rör mina klienter och det rör bara dom och ingen annan…,
Här avbryter mig domaren och säger; Ja men alltså jag tror att vi stannar härifrån. De är ju grundläggande förvaltningsrätt. Vi får ta en lektion i det här senare. Det är samma part, socialtjänsten är anställd av socialnämnden. Det är inte två stycken parter som förhandlar, men så att just härifrån… det är klarlagt vad som hänt, så fortsätt med andra frågor.

Här kan vi alltså se att socialtjänsten, enlig domstolen, är samma part som socialnämnden.
Hur kan domstolen påstå något sådant?
Låt mig bryta ner det här i sina olika beståndsdelar. Först och främst kan vi utan tvekan säga att nämnden är arbetsgivare och tjänstemännen på socialtjänsten är anställda tjänstemän, alltså arbetstagare. Redan där har vi en distinkt skillnad.

Nämnden ger socialtjänsten en delegation vad gäller omhändertaganden. Denna delegation skall bevakas av nämnden. Om socialtjänsten inte följer delegationen skall den återkallas av nämnden. Här ser vi ytterligare en tydlig distinktion.

Askersunds kommuns socialtjänst har vid minst ett tillfälle anmält socialnämnden för sitt fack för brott mot arbetsmiljölagen och fått nämnden fälld. Detta tydliggör skillnader, alltså arbetsgivare och arbetstagare.
I domstol får jag nu reda på att nämnden och socialtjänsten är samma part. Hur stämmer detta överens med att nämnden kritiskt skall granska en utredning för LVU. Granskningen skall vara kritisk och framför allt undersöka om utredningen följt grundlagen 1 kap 9 §, alltså att den varit saklig och objektiv och beaktat allas likhet inför lagen. Det är därefter nämnden som skall ta beslut om att ansöka hos länsrätten om LVU. Detta är nämndens ansvar. Hur kan de då vara samma part som socialtjänstens tjänstemän? Hur påverkar i så fall detta rättsäkerheten?

Förvaltningsdomstolarna påstår alltså att det är nämnden som har ett ansvar men brottsmålsdomstolarna hävdar att nämnden och socialtjänsten är samma part. Vem har rätt?
Om det är tingsrätten som har rätt så har vi per definition tjänstemannastyre vad gäller tvångsomhändertaganden av barn och det är naturligtvis ytterligt oroväckande eftersom just barn enkelt kan användas som verktyg att t.ex. tysta obekväma, eller säg att grannens hund pissat på en socialsekreterares bil och hon vill hämnas, fullt möjligt alltså med den kontroll som jag hävdat finns.

Vem som har rätt, förvaltningsdomstolarna eller brottsmålsdomstolarna har egentligen inte så stor betydelse eftersom det tydligen i alla fall inte finns någon nämnd som kan ta ett ansvar. Vi har val i höst och det är inte säkert att samma nämnd sitter kvar efter bara någon månad och vem har då ansvaret?

De frågeställningar som jag framför här är yttersta viktigt att de får ett klargörande. Det handlar om rättsäkerhet och demokrati och det rör ett av de allvarligaste ingreppen en stat kan göra i en familjs liv, alltså inget som vi får ta så här lätt på.

Vi måste klargöra om socialtjänsten och socialnämnden är samma part.
Vi måste klargöra om de kan vara samma part.
Vi måste klargöra vilket ansvar nämnden har.
Vi måste klargöra vem som i så fall har det ansvaret och hur ett sådant ansvar kan avkrävas.
Vi måste klargöra socialnämndernas skyldighet att kritiskt granska utredningar så att de följer grundlagen.
Om vi kommer fram till att nämnder inte kritiskt granskar utredningar måste vi skyndsamt hitta ny vägar för att försäkra oss om att utredningarna följer grundlagen.


Göran Grauers

Stora Forsa

         Citera gärna men uppge källan.

Begäran att JK granskar om socialnämnder bara är papperstigrar

Göran Grauers
St. Forsa 308
591 99 Motala
Tele; 0141-922 77 Epost goran.grauers@brevet.nu


            Stora Forsa den 12 maj 2006


JUSTITIEKANSLERNBegäran att JK granskar tingsrätten i Örebros uttalande i rättegång den 28 februari 2006 i ärende T 505-04. Dom meddelad i tingsrätten den 28 april 2006Bakgrund.


Jag har så som ombud stämt Askersunds kommun och socialnämnd rörande omhändertagande av barn. Vi hävdar att omhändertagandet i sig är grundlagsvidrigt eftersom LVU togs på order av länsstyrelsen och att utredningen inte är saklig och objektiv i enlighet med 1 kap 9 § RF.

Jag klargör i stämningsansökan att det inte är Askersunds socialtjänst jag stämmer utan kommunen och socialnämnden. Jag klargör även detta under förhandlingens gång. Socialnämnden finns inte själv representerad i rätten ut företräds av socialtjänsten och ombud.

I alla domar jag läst i 100 tals LVU ärenden säger domstolarna att det är nämndens ansvar. I allt hänvisar man till nämnden, aldrig till socialtjänsten. Alltså anser domstolarna att där finns en distinkt skillnad på socialtjänsten och nämnden.
Eftersom Askersunds kommun företräddes av socialtjänsten försökte jag genom utfrågning av socialtjänstens chef klarlägga vad nämnden haft för ansvar. Under denna utfrågning avbryts jag av rättens ordförande och härunder finns en avskrift av ljudupptagningen under sanningsförsäkran med Ann Lindvall.

Min fråga innan jag avbryts var; Varför har arbetsutskottet när det rör mina klienter och det rör bara dom och ingen annan…,
Här avbryter mig domaren och säger; Ja men alltså jag tror att vi stannar härifrån. De är ju grundläggande förvaltningsrätt. Vi får ta en lektion i det här senare. Det är samma part, socialtjänsten är anställd av socialnämnden. Det är inte två stycken parter som förhandlar, men så att just härifrån… det är klarlagt vad som hänt, så fortsätt med andra frågor.
(avskrift från ljudupptagning med förhör Ann Lindvall).

Domstolen påstår alltså att nämnden och socialtjänsten är samma part. Detta vill jag få klarlagt.
Först och främst kan vi utan tvekan säga att nämnden är arbetsgivare och tjänstemännen på socialtjänsten är anställda tjänstemän, alltså arbetstagare. Redan där har vi en distinkt skillnad.

Nämnden ger socialtjänsten en delegation vad gäller omhändertaganden. Denna delegation skall bevakas av nämnden. Om socialtjänsten inte följer delegationen skall den återkallas av nämnden. Här ser vi ytterligare en tydlig distinktion.

Askersunds kommuns socialtjänst har vid minst ett tillfälle anmält socialnämnden för sitt fack för brott mot arbetsmiljölagen. Detta tydliggör skillnader, alltså arbetsgivare och arbetstagare.

Jag har i detta ärende företrätt familjen sedan 1997. Jag har vid otaliga tillfällen tillskrivit nämnden men alltid fått svar från socialtjänsten med tillägg att detta svar skall anses som nämndens svar. Nämnden själv har aldrig svarat.

Jag har vid otaliga tillfällen skriftligen begärt att få träffa nämnden, men aldrig fått vare sig svar eller fått träffa nämnden. Enligt ett mycket stort antal domar jag läst från länsrätter, kammarrätter och även regeringsrätten kan jag uttyda att det är nämnden som har ansvar. Denna nämnd tycks inte finnas, än mindre är den anträffbar.

När nämnden en gång JO anmäldes fick JO svar från socialtjänsten. När jag påpekade för JO att det var nämnden jag anmält och som jag ville skulle uttala sig tillskrev JO kommunen och fick återigen svar skrivet av socialtjänstens chef med tillägg att svaret skulle anses som nämndens svar. Ingen nämndeman hade undertecknat ärendet utan det undertecknades av socialtjänstens chef.

I domstol får jag nu reda på att nämnden och socialtjänsten är samma part. Hur stämmer detta överens med att nämnden kritiskt skall granska en utredning för LVU. Granskningen skall vara kritisk och framför allt undersöka om utredningen följt grundlagen 1 kap 9 §, alltså att den varit saklig och objektiv och beaktat allas likhet inför lagen. Det är därefter nämnden som skall ta beslut om att ansöka hos länsrätten om LVU. Detta är nämndens ansvar. Hur kan de då vara samma part som socialtjänstens tjänstemän? Hur påverkar i så fall detta rättsäkerheten?
Att omhänderta medborgares barn med tvång måste dock anses som ett oerhört ingrepp i en familj, kanske det största ingreppet en stat kan göra. Är det då inte nödvändigt att grundlagen efterlevs och att rutiner kring omhändertagandet följs till punkt och prickar? Är det inte också då helt nödvändigt att nämndens ansvar finns definierat och att där verkligen finns en nämnd som har ett ansvar. Som det ser ut nu är nämnden bara en pappersfigur som inte har något ansvar och som domstolarna anser är samma part som socialtjänsten. Innebär inte detta att vi har tjänstemannastyre?

Jag vill alltså att JK klargör vilket ansvar nämnden verkligen har och om nämnden överhuvudtaget har ett ansvar eller om nämnden bara en pappersfigur.
Kan rättegången ogiltigförklaras och att den därför behöver tas om?
Domstolen har enligt mitt förmenande inte besuttit kunskap i ärendet eller så finns där inga riktlinjer för nämnders verkliga ansvar.


Stora Forsa som ovan

Göran Grauers

Kvinnovåldet. Ett mansproblem

Om en person varannan vecka dog av att spela fotboll så tror jag att vi skulle ha ramaskrin i medierna. Vi skulle hitta på alla möjliga lösningar för att komma tillrätta med problemen. Vi skulle debattera nätterna igenom i TV. Landet skulle mer eller mindre lamslås.
I vårt land dödas en kvinna ungefär varannan vecka av sin man och vi rycker på axlarna och kallar det ett kvinnoproblem.
Det är lika mycket kvinnoproblem som att min tänkta fotbollsdöd skulle vara ett åskådarproblem.
Att kvinnor misshandlas och dödas av sina män är i högsta grad ett mansproblem och det är vi män som måste lösa det. Det drabbar förvisso kvinnor och som sådant är det ett problem för kvinnor, men inte deras problem att lösa.
Män kommer med geniala lösningar, som att ge kvinnan överfallslarm, låta henne få skyddad identitet, vilket innebär att hon måste bryta med allt och alla inklusive föräldrar, släkt och vänner. Varför straffar samhället kvinnorna? Det måste vara ett mäns påfund.
Varför ger vi inte mannen larmet? Det är ju trots allt han som är orsaken. Det går mycket enkelt att lösa med dagens satelitteknik, GPS. En fotboja larmar polisen så fort han kommer inom en radie av säg 10 mil från kvinnan. När larmet aktiveras går det omedelbart att hitta mannen på metern när. Han kan inte gömma sig. Han kan inte komma undan.
Man kan göra så att han inte kan följas eller spåras till dess han själv aktiverar larmet. Han har alltså sin totala frihet tills han bryter emot förbudet att närma sig kvinnan.
Det finns de som säger att det här är för kränkande för individen, då menar man naturligtvis mannen, men hur kränkande är inte hans behandling av kvinnan för kvinnan, hennes barn och familjer?
De som dock är så totalt oförståligt för mig är hur detta tillåts få fortsätta år ut och år in och att vi män inte reagerar. Det kanske är din blivande fru, din dotter, din mamma, din syster som just nu misshandlas. Den här formen av misshandel sätter svåra livslånga spår, inte bara hos kvinnan utan hos alla runt henne och då framför allt hennes barn. Pojkar växer ofta upp att fortsätta som sin far, att misshandla.
Det här är ett mansproblem och inget annat och vi män måste börja ta ansvar. Media måste börja ta upp det för vad det är, nämligen massmord. 15-20 kvinnor mördas varje år. Massmord tycks accepterat i vårt samhälle så länge det bara drabbar kvinnor. Efter kriget i Bosnien ställs massmördare inför rätta för brott mot mänskligheten, men vad är kvinnomorden och misshandeln om inte brott mot mänskligheten, eller räknas inte kvinnor till mänskligheten?
15-20 kvinnor i Sverige, men hur många i Europa? Hur många runt vår planet? Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskligheten.
Militanta veganer och djurrättsaktivister skyddar djuren, men vem skyddar kvinnorna? Vi har ministrar i EU som kämpar för djurens rätt, men vem kämpar för kvinnornas?

Göran Grauers


Citera gärna men uppge källan

Revirbeteende och rädsla för det okända skapar främlingsfientlighet

För att vi skall kunna förstå och bemöta främlingsfientlighet och rasism måste vi också förstå de bakomliggande faktorerna.
Vi människor är flockdjur och som sådana har vi också starka revirmönster och beteenden. Vårt första revir är vårt egna revir, de som omsluter oss själva. Om någon kommer innanför detta osynliga revir känner vi oss hotade. Det är okay om någon står 40-50 centimeter från oss och pratar, men kommer de närmare känner vi att de gjort intrång i vår eget revir och vi känner oss hotade, såtillvida det inte är en person som vi accepterat att tränga innanför detta revir, som våra barn och partner. Nästa revir blir kanske vårt sovrum och vår bostads väggar. Där har vi vår minsta flock, vår egen familj. Bor vi i lägenhet blir vårt nästa revir hyreshuset vi bor i och bor vi i villa blir nästa gräns vår tomt, som vi gärna markerar med ett staket.
Våra revirgränser utökas hela tiden och reviren blir gränser för samhörighet. Vi känner en samhörighet med alla som bor i samhället, kommunen vi själva bor i, sen länet, landskapet, Götaland, Svealand eller Norrland och så Sverige, men det slutar inte där, vi är också skandinaver och européer. Våra revir blir alltså större och större.
När vi känner trygghet blir det enklare att ha lägre staket kring våra revirgränser, enklare att acceptera främlingar, men ju otryggare vi känner oss ju högre vill vi ha staketen.
Det här med revir är inget nytt, det har följt oss människor så länge vi vandrat på den här planeten men likväl förstår vi inte riktigt betydelsen av detta beteende och instinkt, som är rent djurisk.
Det är många beteenden som vi människor har som vi inte helt är medvetna om. Vi tror gärna att kommunikation mellan människor i stort är den verbala kommunikationen, men faktum är att just den verbala kommunikationen bara utgör 7% av vår totala kommunikation, resten sker med olika former av kroppsspråk, dofter och annat.


Sverige har alltid varit ett glesbefolkat land där små samhällen ofta varit tämligen självständiga. De gamla brukssamhällena visar tydligt än idag hur de en gång levde med bruket som navet i hela samhället, som en egen liten värld. Inom dessa revirs gränser kände vi trygghet och det var med skepsis och oro vi tog emot främlingar. Vi utvecklade för många hundra år sedan en rädsla för det okända, en rädsla att acceptera något som var annorlunda och detta präglar det svenska samhället än idag. I den otrygghet vi idag känner inför framtiden blir vi än mer rädda för det okända, det annorlunda. Vi vet inte riktigt vilka eller vem vi skall kanalisera vår rädsla på, så det blir en enkel lösning att hitta någon som ser annorlunda ut och som beter sig annorlunda, nämligen någon som har annorlunda hudfärg, pratar ett främmande språk eller har andra kulturer och religioner.

De problem vi har i Sverige idag har också blivit mer utpräglade av att vi inte varit i krig på 200 år. Ett krig skulle på ett helt annat sätt ha samlat människor inom landet och vi skulle ha lättare att acceptera det annorlunda. Vi skulle inte se det som så skrämmande. Det här kan man enkelt se på Sveriges sätt att se på döden. Vi har nästan lyckat eliminera döden, sopat den under mattan som något fult, något man inte pratar om, men i de länder som varit i krig är döden betydligt mer accepterad som en del av livet, vilken den ju faktisk också är, en del av livet, något fullständigt naturligt.

Det är endast med insikt om dessa mänskliga beteenden vi kan försöka bekämpa den växande främlingsfientligheten. Vi måste förstå hur vi människor fungerar och vi måste också förstå att den djupt rotade rädslan för det annorlunda i Sverige faktiskt är ett inlärt beteende och inlärda beteenden går att ändra.

Jag har själv i högsta grad fått erfara vad rädslan för det annorlunda innebär. När jag i slutet på –80 talet via media försökte kritisera den svenska invandrarpolitiken som oerhört naiv och direkt farlig avfärdades jag som främlingsfientlig. Dessutom var jag ju inte etablerad som författare, journalist eller intellektuellt utbildad. Jag passade inte medias bild av någon som ägde rätt att uttala sig. Jag var helt enkelt annorlunda och därmed ganska suspekt och farlig. Mina åsikter gick stick i stäv med det accepterade.
Själv ansåg jag mig ha goda kunskaper och framför allt förståelse för både invandrarnas och svenskarnas problem.
Min kritik gick ut på att svenska politiker försökte få Sverige att framstå som världens humanaste land genom att ta in mer flyktingar än andra. Politiken var naiv och ogenomtänkt. Det fanns ingen som helst strategi för att ta hand om flyktingarna när de väl kommit hit och det fanns inget politiskt intresse att sörja för att flyktingarna fick meningsfull sysselsättning
vilket är ett måste. Flyktingarna föstes samman i förläggningar och förorter och Sverige framstod som det enda land i världen som frivilligt försökte skapa getton. Många svenskar blev rädda och byggde högre staket kring sina revir, men så gjorde också flyktingarna i sina nya bräckliga revir i ett land där de inte kände sig välkomna eller välkomnade med armbågen på flykt undan förtryck och våld. Det som framstod som hemskt var att politiken var så falsk. Man ville framstå som världens humanaste land men inom landet var politiken synnerligen inhuman och destruktiv för såväl svenskar som flyktingar och landet i stort.

Jag hade under 17 år bott utomlands. Jag hade alltså själv varit invandrare i ett stort antal länder och bott i många olika kulturer. Av dessa 17 år var jag bara legal invandrare i 3 år, alltså jag hade uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Jag hade aldrig arbete när jag kom till ett nytt land och inte heller jobbade jag för något stort företag eller hade annan fast anställning. Varje nytt land blev en ny prövning. Visst var det många gånger problemfyllt och jag blev utvisad en gång och fick någon gång lämna när myndigheter blev för närgångna.
Jag vet alltså i första han hur det är att vara invandrare. Hur det är att komma till ett land utan fast punkt, bostad eller försörjning.
Jag har stirrat rasismens fula tryne i vitögat där jag själv haft en avvikande hudfärg och tillhört en minoritet.
Jag är dessutom svensk, född i landet av svenska föräldrar. Visserligen kom min familj, som många andra, hit en gång som invandrare. Året var 1832.
Idag har jag än mer erfarenhet av vilka problem som råder i Sverige än jag hade i slutet på –80 talet. Jag kom tillbaka till Sverige 1987 tillsammans med min amerikanskfödda hustru och våra 3 barn.
Utomlands hade jag lärt mig att det gällde att ”sälja” sig själv för att få arbete. Speciellt i USA förstod jag att det inte gick att få arbete om man inte hävdade att man var ”bäst” för ingen ville anställa någon som påstod sig vara ”lagom”. Eftersom jag aldrig varit på den svenska arbetsmarknaden använde jag mig av mitt sätt att söka arbete när jag kom tillbaka till Sverige. Efter 3 år och hundratals intervjuer hamnande jag på AMI och fick där göra en anställningsintervju på låtsas. Min handledare klappade mig förstående på axeln efteråt och sa; ” Göran, Göran.., vi måste få dig svensk igen. Här är vi alla lagom och du skrämmer livet ur en eventuell arbetsgivare. Ingen kommer att anställa dig om du går på så”
Då hade jag svårt att tro henne. Idag vet jag att hon hade helt rätt.

Efter 3 år i Stockholms skärgård flyttade vi till en gård utanför ett litet brukssamhälle i Mellansverige. På bygden blev vi snart ”Amerikanarna” som köpt gården för ”knarkpengar” eller också 08;an för även Stockholmare är skrämmande för landsbygdsbor och vise versa.
Våra blonda blåögda barn som pratade flytande svenska kallades för ”invandrarjävlar” i skolan.
Min hustru behandlades avskyvärt illa av alla myndigheter och tilläts aldrig komma in i det svenska systemet. Hon fick inga jobb, ingen utbildning förutom svenska för invandrare, ingen A-kassa eller socialbidrag. Ingen hjälp överhuvudtaget. 1994 gav hon upp och flyttade tillbaka till USA. Vad hon tyckte jag kunde göra med mitt land och mina landsmän lämpar sig inte för tryck, men jag kan inte annat än hålla med henne. Själv lever jag idag som förtidspensionerad invandrare i mitt eget land.

Varför jag inte fick några jobb i Sverige är för mig helt klart idag, jag var för annorlunda. Jag hade vågat det få någonsin kommer att våga. Jag hade tagit enorma risker, dessutom hade jag inga så i Sverige nödvändiga papper på att det jag påstod mig ha gjort, var sant. Jag var helt enkelt för farlig. Jag passade inte några vedertagna normer.

Våra djuriska instinkter om revir kan vi aldrig ändra på, men vår rädsla för det annorlunda kan vi däremot ändra på.
Min kunskap och mina erfarenheter kan bara berika och att stänga ute någon med mina erfarenheter från debatten gör bara Sverige till ett fattigare land.

Göran Grauers

Citera gärna men uppge källan.

Saklighet och objektivitet används sällan i socialtjänstens utredningar.

På Expressens ledarsida den 12 januari kunde man läsa att 10 000 barn var tvångsomhändertagna (LVU) i Sverige under 2004. 10 000 barn är väldigt många barn som staten har tagit från medborgare i vårt land. Att skilja barn från sina föräldrar är nog det största ingrepp man kan göra i en familj.

Det tycks mig som om de flesta Svenskar är av den uppfattningen att staten är en bra vårdnadshavare och att staten sällan eller aldrig har fel. Tar man barn från medborgare så beror det på att barnen far illa och staten träder in som barnens skyddsängel.

Men hur kan vi vara så säkra på att alla dessa barn verkligen far så illa att de behöver skiljas från sina föräldrar med tvång?

Kan vi verkligen lita på myndigheten? Eller kan det vara så att även sociala myndigheter firar med tårta och champagne som migrationsverket när de lyckats omhänderta ett barn?

Det är lätt att slå bort den tanken som rent befängd? Men hur kunde det ske på migrationsverket och varför skulle det inte kunna ske på sociala myndigheters kontor?

Det handlar ju om att förvisa familjer i en eller annan form, eller hur?      
Hur går då vanligtvis ett LVU omhändertagande till i Sverige idag?
Socialtjänsten beslutar starta en utredning om en familj, kanske för att man ser och förstår att barn far illa eller föräldrarna är sjuka eller efter anmälningar och anonyma påståenden. Utredningen bedrivs normalt av bara en socialsekreterare. Utredningen startas alltså därför att man misstänker att allt inte står rätt till i familjen. Jag vågar med säkerhet påstå att utredaren redan från början har en förutfattad mening. Barnen skall bort från föräldrarna. Jag säger inte att det inte finns många barn i Sverige som far oerhört illa och skall omhändertas och dessa barn har utredaren med stor säkerhet kommit i kontakt med och själv sett och själv farit illa av, men låt oss säga att barnen inte misshandlas eller utnyttjas sexuellt, att föräldrarna inte missbrukar alkohol eller narkotika. Låt oss bara säga att de blivit tillfälligt sjuka. Då skulle socialtjänsten aldrig ingripa kanske du tror, men det är just bara sådana fall jag engagerat mig i de senaste 10 åren.

Det blir nu helt naturligt att det omedelbart uppstår ett fientligt förhållande mellan utredaren och familj.
Jag är själv förälder och skulle inte ta lätt på om någon förklarade för mig att man startat en utredning om att ta mina barn med tvång, speciellt som jag kanske inte såg att där fanns någon egentlig anledning att ta mina barn. Jag kanske bara har drabbats av en tids sjukdom och med de fått en del ekonomiska problem.
Jag har heller inte träffat ett enda barn som velat skiljas från sina föräldrar. Det är alltså oundvikligt att det uppstår ett fientligt förhållande till utredaren och socialtjänsten. Detta kommer alltid att används emot föräldrarna för att ta barnen.

När utredningen är klar skickas den till socialnämnden för beslut. De flesta socialnämnder i Sverige består av fritidspolitiker. Socialnämnden skall nu kritiska granska utredningen innan man fattar beslut om att ansöka om LVU hos länsrätten. Att kritiska granska något innebär att man går igenom alla handlingar som ligger till grund för utredningen och därmed försöker fastställa om utredningen först och främst är saklig och objektiv som grundlagen föreskriver (1kap 9 § RF) och om utredningen kommit fram till slutsatser som ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Få fritidspolitiker anser sig ha tid med detta. Utredningar består ofta av hundratals dokument. De flesta fritidspolitiker anser sig inte heller besitta kunskapen att bedöma detta och anser att socialtjänsten har större kompetens och litar därför på sina tjänstemän, viket alltså i det här fallet består av en enda tjänstemans knappast objektiva uppfattning.
Socialtjänsten skall alltså skicka samtliga handlingar till nämnden, men så sker sällan. Jag har aldrig upplevt det. Jag har däremot upplevt att tjänstemännen hävdat sekretessen för nämnden och inte delgett dem ett ord.  Nämnden är alltid ansvarig för beslut om LVU, hur kan då en socialtjänst hävda sekretess? Beslut om LVU tas oftast vid så kallade arbetsutskottsmöten. (Arbetsutskottet består av några medlemmar ur nämnden och socialtjänsten.) Ofta får arbetsutskottet ta del av handlingarna vid mötets början, handlingar som sedan skall lämnas tillbaka vid mötets slut. Eftersom mycket behandlas vid arbetsutskottets sammankomster har ingen någon som helst möjlighet att kritiskt granska utredningen. Det finns helt enkelt ingen tid till detta. Normalt får arbetsutskottet också endast ta del av själva utredningsresultatet och kan därmed heller inte kritiskt granska utredningen som sådan.  
Jag kan så som ombud delta vid del av dessa möten och där få lägga fram ärendet, men som regel är det socialtjänstens chef som har ordförandeskapet, vilket naturligtvis är helt fel, och som bestämmer att om jag inte har något utöver det jag redan lämnat in skriftligen, får jag inte uttala mig. Jag får alltså inte argumentera mitt fall inför nämnden som skall ta beslut om LVU och som är ensam ansvariga för det beslutet. Socialtjänsten själva har inget ansvar. Socialtjänstens representanter sitter med från mötets början till mötets slut och jag, som ombud, och föräldrarna får bara komma in helt hastigt och får inte vara med när beslut tas vilket socialtjänsten alltså får vara. Det här kan egentligen jämföras med en vanlig domstol. Socialtjänsten kan sägas vara åklagare, jag är försvarsadvokat och nämndens representanter domare. I vilken domstol skulle vi acceptera att åklagaren satt med innan försvaret fick komma till tals, att åklagaren sköte förhandlingarna och bestämde vad försvaret fick och inte fick säga och att åklagaren satt samman med domaren vid beslut om dom och dessutom fick möjlighet att bemöta försvarets kritik ostört innan dom avkunnades? Det är fullständigt otänkbart, eller hur?  Men så fungerar det inom de socialtjänster jag besökt och det är ganska många vid det här laget och i många olika delar av landet.
När ärendet nu kommer upp i länsrätten har länsrätten redan en förutfattad mening. Länsrätten måste förutsätta att utredningen följer grundlagen och att den varit saklig och objektiv.  Länsrätten måste också förutsätta att nämnden kritiskt granskat utredningen och förstår också därför att utredningen måste ha varit saklig och objektiv, men någon kritisk granskning har alltså aldrig skett. Länsrätten tror sig nu veta att väldigt många människor kritiskt granskat ärendet och alla har kommit fram till att det skall vara LVU, det är därför som länsrätten har en förutfattad mening. Så många kan inte ha fel. Men i själva verket är allt bara en enskild tjänstemans egen strävan att omhänderta barn som hon/han tror behöver vårdas av samhället.   

Innan domen vinner laga kraft i länsrätten kan den överklagas till kammarrätten, som har en ännu större förutfattad mening än länsrätten. Fler har ju granskat ärendet och kommit fram till slutsatsen att LVU är nödvändigt. Om domen vinner laga kraft i kammarrätten kan man begära prövningstillstånd hos regeringsrätten där endast 1 av 100 ärenden beviljas prövningstillstånd. När domen vunnit laga kraft har den blivit sanning och den går aldrig mer att överklaga. Här kanske tårta och champagne sitter bra, man har ju räddat ett barn från säker undergång.

För att du nu skall få tillbaka dina barn så måste du bevisa att du inte längre gör vad du tidigare anklagats för att ha gjort. Säg att du anklagats för att sexuellt ha utnyttjat dina barn, vilket du aldrig gjort, då skall nu bevisa att du inte längre gör detta och detta skalla du bevisa utan att ha dina barn hos dig, de är ju i fosterhem. Om du nu mot all förmodan lyckas bevisa detta så är chansen att du får tillbaka dina barn praktiskt taget obefintliga. Socialtjänsten kommer nu att hävda att barnen rotat sig i det nya hemmet och att det vore skadligt för dem att flyttas igen.

Det är bara staten som har rätt att ta medborgares barn med tvång. Staten delegerar arbetet till var kommun som i sin tur delegerar arbetet till tjänstemännen på socialtjänsten. Som det ser ut idag är det tjänstemän som tvångsomhändertar våra barn, detta är oacceptabelt i en demokratisk rättstat.

För att komma tillrätta med detta måste varje LVU kritiskt granskas av en oberoende nämnd bestående av t.ex., läkare, jurister, psykologer och lekmän.
Om staten skall ha den makten att de kan tvångsomhänderta våra barn måste vi också ha makten att kunna ifrågasätta statens beslut. Vi kan heller inte tvingas betala statens rättegångskostnader om vi väljer att föra talan civilrättsligt. Staten skall aldrig kunna använda vår ekonomi emot oss för att inte våga föra tala gentemot staten.
Att skilja barn från sina föräldrar är det grövsta ingrepp som kan göras i en familj, detta måste omgärdas av en fullständig rättsäkerhet.

 
Något om författaren.
 
Jag har i 10 års tid arbetat som juridiskt ombud åt familjer som drabbats av LVU. Jag arbetar helt ideellt och åtar mig bara ärenden där jag anser att myndigheter begått övergrepp gentemot barnen och familjerna. Jag har varit i alla rättsinstanser som finns inklusive Europadomstolen. Jag har i åratal försökt påkalla medias uppmärksamhet på vad som pågår och hur där inte finns någon som helst rättsäkerhet vad gäller tvångsomhändertagande av barn.

Jag har ensam uppfostrat 2 barn och har hotats av en tjänsteman. Slutar jag inte lägga näsan i blöt kan man ta mina barn. Jag har ju en dotter och är man, enkelt tyckte de.
På de sätt systemet fungerar idag kan man enkelt tysta obekväma, något som var journalist bör se mycket allvarligt på.

Jag driver idag, som juridiskt ombud, en civilrättslig process gentemot Askersunds kommun i Tingsrätten i Örebro. Jag har varit involverad i ärendet sedan 1997 och varit i alla instanser inklusive Europadomstolen. Mina bevis är mycket solida och jag kan bevisa att kommunen undanhållit sanning, ljugit, förtalat och fört rätten bakom ryggen. Föräldrarna har haft besöksförbud mellan -94-02. och inte träffat sina barn under den tiden. Föräldrarna är anklagade för sexuella övergrepp och misshandel. Åklagaren fann inget mot föräldrarna, ändå är de dömda och straffade av staten. Föräldrarna har aldrig fått försvara sig gentemot anklagelserna emot dem i domstol. Övergreppen skedde i ett fosterhem -92-93 dit barnen kom eftersom pappan led av sviter efter en trafikolycka och modern drabbats av psykisk sjukdom. Det omhändertagandet var olagligt vilket länsstyrelsen fastslagit.
Jag fick LVU upphävt -02, alltså efter 10 år. Detta i sig är uppseendeväckande och borde påkalla medias uppmärksamhet.
Mina klienter har såväl av myndigheten som av domstolen informerats om riskerna att stämma kommunen. Skulle de förlora får de stå för sina egna och kommunens rättegångskostnader. De skulle alltså utblottas ekonomiskt.

Jag har alla handlingar i målet, såväl mina bevis som kommunens egna bevis. Slutgiltig bevisning har redan inlämnats.  Stämningsansökan inlämnades i februari -04. Inledande förhandlingar hölls i december -04. När huvudförhandlingar hölls den 28 februari i år och det var en så kallad tre sittning med mellandom. Dom meddelades i tingsrätten i Örebro den 28 april i år. Vi förlorade på alla punkter. Domen kommer att överklagas.
Jag är inte jurist och driver alla mina mål helt ideellt.  

Första inlägget

Välkommen till min nya blogg!