Apropå Tännsjös och Poirier Matinssons debatt om Globalt parlament fjärde sidn Expressen

Brev till Roland Poirier Martinsson angående hans artikel fjärde sidan i Expressen den 7 maj 2008 där han bemöter Torbjörn Tännsjös artikel dagen före om nödvändigheten av ett globalt parlament.


-------------------------------------------------


Hej Roland,


Apropå din och Tännsjös debatt om globalt parlament så kan du titta på denna länk http://www.youtube.com/watch?v=vuBo4E77ZXo

Jag vet inte vilken tilltro man kan fästa vid detta men som du, som boende i USA, så vet du ju att det är respektabla journalister och nyhetsmedia som för fram.
Jag har studerat en del av handlingarna som det hänvisas till och det verkar onekligen äkta.
Det kanske är så att den där globala regeringen ligger lång lägre fram i planeringen än Tännsjö har en aning om och långt mycket farligare än det som Tännsjö förespråkar.

Vi människor existerar ju bara i tanken och då kan man naturligtvis filosofera om vad tanken egentligen är? Som jag ser det är tanken en kraft som är större än alla planetens olika naturfenomen. Vi kan ta tyfonen i Burma, orkanen Katarina och tsunamin som exempel. De skördade massor av människor, men de är lokala händelser som orsakar stor förödelse, men det var tanken som förstörde Hiroshima och Nagasaki, men fler dödsoffer och de var bomber i den tankens ungdom.
Det är inte en enskild människas tankar som skapat bomberna utan kollektiva tankar som samlas i vad vi kallar kunskap. Det är de kollektiva tankarna som byggt det samhälle vi idag har.

Det var dock Hitlers tankar som startade andra världskriget. Roten var en persons tankar som övergick i kollektivt tänkande. Men frågan är då hur man lyckas överföra en människas tankar till att bli kollektiva tankar? Det bästa och effektivaste sättet är rädsla. Det var det Hitler helt genialiskt lyckades med. Vi människor är lätt styrda med rädslan som vapen.


Innan jag fortsätter om just rädslan, så vill jag bara konstatera att tanken är en stor kraft, så stor att den idag kan förgöra hela denna planet för allt framtida liv, men rädslan att starta det ultimata kriget som vi vet kommer att förgöra oss alla och allt liv, är det som håller oss tillbaka, men faktum är att tanken är så stor att den kan förgöra en planet i universum och då blir frågan, hur stor är tanken? Är den universell? Finns den i hela universum? Är den en annan del av en annan dimension vi inte har fullt tillträde till? Vad skulle tanken kunna göra om den inte hade rädslan som sitt främsta vapen och hur skulle vi kunna kanalisera tanken bort från rädslan?

Någon idag försöker medvetet använda media för att skapa rädsla bland oss och frågan är varför och vad syftet är? Är det de du läste i länken, A global world Government?
Titta på vad media lyckades göra före invasionen i Irak, man skapade hysteri i hela världen, framför allt i England och USA, där människor blev livrädda för Saddam och hans påstådda massförstörelsevapen. Ett nyktert media och där hade aldrig blivit någon invasion.

Vi inleds tro att 9/11 var en terroristattack, men tittar vi lite nyktert och kritiskt på det, vilket vi tyvärr inte gör, i alla fall inte media, så blir det lite märkligt, minst sagt.
Hur lyckades terrorister bli så otroligt sofistikerade att man lyckades med en sån här otrolig attack för att sedan återgå direkt till primitiv självmordsbombning? Inga mer sofistikerade attacker överhuvudtaget. Försvann kunskapen och tanken i och med planen förstördes? Det låter märkligt och otroligt.
Varför startade kriget mot terrorismen i och med dessa attacker? Vi har haft terrorism i Europa så länge jag kan minnas (född -49), som IRA, ETA, Bader Meinhof för att nämna några. Varför inget krig mot terrorister innan 9/11?

När du tittade på länken så ser du också det sista flygplanet flyga in i det sista tornet. Lägg märket till hur planet flyger in i byggnaden. Om du delar in tornet sett från ovan i 4 kvadrater så ser du att planet flyger in i byggnaden mer eller mindre diagonalt genom en kvadrat.
Så hur var byggnaderna konstruerade? Det var byggda som fyrkantiga rör. Rigta byggnaden ovanifrån som en stor kvadrat, så dela in den i fyra delar och rita ytterligare en kvadrat i mitten av allt och ta bort andra linjer däri. Mitten är ett stort hålrum för hisschakten. Titta nu på bilden igen hur det sista planet flyger in i byggnaden. Planet måste orsaka enorma skador på en av kvadranterna, vilket borde få till följd att de avsevärt försvagats. Nu uppstår brand vilket värmer stålet i byggnaden och till slut gör det mjukt, vilket borde få till följd att byggnaden skull välta över och inte falla rakt ner som i en makalös precisionssprängning.
Hur kan två torn, som träffas av två nästan identiska plan, fast på två helt olika sätt, på olika nivåer, på olika sätt att skära genom byggnaderna, båda orsaka att de två tornen kollapsar identiskt lika och i ganska exakt samma tidsrymd från kollisionen till kollapsen?
Det första planet träffade betydligt högre upp än det andra och mer eller mindre rakt på byggnaden det andra planet träffade, alltså betydligt längre ner och diagonalt genom en kvadrant, därför bör förutsättningarna för en identisk kollaps inte ha funnits.
Varför ifrågasätts inte detta?
De förklaringar jag sett till tornens kollaps är fenomenalt bristfälliga och visar i princip vad som händer om de båda tornen utsätts för en likadan olycka som får sitt centrum i mitten av byggnaderna, men så är alltså inte fallet i verkligheten. Visst två plan körde in i tornen, men på hel skilda sätt.

Är det alltså någon kollektiv tanke som leker med människans rädsla på ett lånt mer sofistikerat sätt än vad Hitler lyckades med? Det blir det som blir frågan och nästa fråga bli, hur kan vi hitta ett sätt att manipulera den kollektiva tanken bort från rädslan? och till kärleken och omtanken om varandra istället.

Jag har skrivit betydligt mer om just tanken i en bok, som jag dock inte fått publicerad, men där jag spekulerar i tanken som kanske den 5:e dimensionen, eller i vart fall en av de kanske 9 dimensioner som vi tror kanske finns utöver de 3 vi med säkerhet känner till.

Om du läser detta skulle jag uppskatta en kommentar.

Med vänlig hälsning

Göran Grauers

EU anmälan. Svenska domstolar inte oavhängiga och opartiska

Voir Note explicative
                           See Explanatory Note
                           Se handledningen (SWE)

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Conseil de I'Europe - Council of Europe - Europarådet
Strasbourg, France - Frankrike
REQUETE
APPLICATION
KLAGOMÅL

présentée en application de l'articie 34 de la Convention européenne des Droits de I'Homme,
ainsi que des articies 45 et 47 du Règlement de la Cour

Under Article 34 of the European Convention on Human Rights
And Rules 45 and 47 of the Rules of Court

i enlighet med artikel 34 i den europeiska konventionen
för mänskliga rättigheter samt regel 45 och 47 i domstolens arbetsordning
IMPORTANT:
La présente requäte est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

VIKTIGT:
Detta klagoformulär är ett juridiskt dokument som kan ha betydelse för Era rättigheter och
skyldigheter


-2 -

I -   LES PARTIES

THE PARTIES

PARTERNA

A.   LE REQU@RANT/LA REQUERANTE

THE APPLICANT - KLAGANDEN


(Renseignements à foumir concemant le requérant/la requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le)

(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

(Fyll i nedanstående uppgifter rörande klaganden och dennes eventuella ombud)


1.
Nom de famille ?XXXXX
2. Prénom (s)?XXXXXX.................br />Surname - Efternamn
First name (s) - Förnamn

Sexe:   masculin/féminin
Sex:   male/female - Kön: man

3.   Nationalité ?Svensk
4. Profession
Pensionär?


Nationality - Nationalitet
Occupationn - Yrke

5.   Date et lieu de naissance?1957-12-05 ...............................

Date and place of birth - Födelsedatum och födelseort

6.   Domicile?Ringvägen 4 XXXX XXXXXX .........................

Permanent address - Permanent adress

7.   Tel.
N'/Tel.nr?+46-XXX-XXXX ..........................


8.   Adresse actuelle (si différente de 6.) ................................

Present address (if different from 6.) - Aktuell adress (om annan än under 6)


9.
Nom et prénom dulde la représentant(e)* ?Göran Grauers ...................

Name of representative* - Ombudets namn*


10.
Profession du/de la représentant(e)?Juridiskt ombud ..................br />
Occupation of representative - Ombudets yrke


11.   Adresse du/de la représentant(e)?St. Fors 308 59199 Motala ................

Address of representative - Ombudets adress


12.
Tel. N*/Tel.nr?+46 141-922 77 ......................Fax N*/Fax nr ..................
B.
LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE

THE HIGH CONTRACTING PAR7Y

DEN HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTEN(Indiquer ci-après le nom de I'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requéte est dirigée)

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

(Ange mot vilken/vilka stat(er) klagomålet riktar sig)


13.
SVERIGE ? ..................................


Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une pracuraton signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Har ombud utsetts skall en av klagande undertecknad fullmakt bifogas.


II -   EXPOSÈ DES FAITS

STATEMENT OF THE FACTS

REDOGÖRELSE FÖR FAKTA

(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(Se avsnitt II i handledningen)

14.


1992 omhändertogs Anders Anderssons barn Kalle och Olle enligt SoL och placerades i ett familjehem där de misshandlades och utsattes för ren tortyr.
Länsstyrelsen fastställde senare att omhändertagandet var olagligt.
1993 omhändertogs barnen enligt LVU på order av länsstyrelsen och placerades i ett nytt familjehem. Det visade sig snart att barnen mådde mycket dåligt och fick därför uppsöka Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Där uppgav barnen för läkare och psykologer att mamma och pappa utsatt dem för övergrepp. Barnen var då 2 och 4 år och BUP informerades inte att barnen varit i ett familjehem där de misshandlats och att de där tvingat kalla familjehemsföräldrarna för mamma och pappa. Barnen hade inga andra namn än mamma och pappa för sina banemän.
Kommunen erkänner i dom i länsrätten 2002 att de inte informerat BUP och man gör samma erkännande i tingsrätten 2006.
Att kommunen kände till att barnen misshandlats i familjehemmet styrks av en polisanmälan kommunen gjorde 1994-09-07 till polisen i Örebro län.
Kommunen undanhöll för länsrätten 1993 att barnen varit i ett familjehem där de misshandlats.

Kommunen har i 5 olika rättegångar under åren 1997-2002 använt sig av intyg från BUP som hävdar att de biologiska föräldrarna varit de som misshandlat barnen.
Besöksförbud infördes 1994 och upphävdes i samband med att LVU domen upphävdes 2002.

Föräldrarna har oskyldigt anklagats i 9 år för att sexuellt ha förgripit sig på sina barn och misshandlat dem trots att åklagare ansett att där inte funnits några bevis på detta.
Föräldrarna har aldrig någonsin tillåtits att försvara sig i domstol mot dessa anklagelser.

Kommunen har som tidigare sagt erkänt, i såväl länsrätt som tingsrätt att man aldrig misstänkt föräldrarna för dessa övergrepp, men likväl har man aldrig agerat för att lösa problemet och istället vidhållit ett 7 år långt besöksförbud och anklagelserna mot föräldrarna.

Kommunen får allvarlig kritik av länsrätten i dom 2002 då de 9 år gamla LVU upphävs utan att något i sak förändrats.

2004 beslutar sig föräldrarna att inleda civilrättslig process gentemot kommunen för att söka upprättelse. I februari 2002 hålls en första förhandling i Tingsrätten i Örebro Dom meddelas 2006-04 dom T 505-04.

I samband med stämningsansökan inlämnas en begäran om rättshjälp för min klient
Domstolens skäl till att inte bevilja rättshjälp.


Enligt 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. ? Tingsrätten anser att det, såvitt nu kan bedömas, är utsiktslöst att Anders Andersson i målet skall tillerkännas yrkade 20 miljoner kr i skadestånd eller något belopp som utgör mer än en mindre del av det honom yrkade beloppet och att det därför inte är rimligt att staten skall bidra till kostnaderna för den talan Anders Andersson för i målet.


Argumenteringar av detta domslut.


När staten ingriper menligt i medborgares liv kan staten aldrig förvägra medborgaren rättshjälp om medborgaren anser att staten begått övergrepp och därför avser att föra talan gentemot statens beslut och åtgärder.
Detta i sig är argumentering nog för att rättshjälp skall beviljas.

I detta ärende har dessutom tingsrätten beslutat om två separata förhandlingar med mellandom. I första förhandling skall enbart skuld fastställas, alltså om myndigheten alls begått något fel, försumlighet eller brott som kan leda till skadestånd. Det begärda skadeståndsbeloppet kan därför i detta läge inte ens tas upp som skäl till att inte bevilja rättshjälp eftersom det inte är skadeståndets storlek som skall behandlas i första rättegången utan kommunens eventuella skuld och skadeståndsskyldighet. Först i en andra rättegång, förutsatt att vi vinner första rättegången, kan storleken på skadeståndet avgöras. Staten har försökt att i ett tidigt skede slå undan fötterna för oss genom att avslå ansökan om rättshjälp och därigenom förhindra en andra rättegång.


En domstol skall enligt artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna vara oavhängig och objektiv. När domstolen beslutar, innan ärendet överhuvudtaget prövats, avgöra att skadeståndsbeloppet är för högt, har domstolen inte varit oavhängig och opartisk enär man redan tagit ställning innan någon sakframställan fått göras.
Domstolen tar också parti för staten när man beslutar att staten inte kan behöva betala ut så höga skadestånd och skyddar därmed staten genom att inte bevilja rättshjälp.
Som bevis på denna orimlighet kan sägas att Justitiekanslern i Sverige beviljat ca 1 miljon kronor per år i fängelse till två personer som dömts, oskyldiga, till livstids fängelse för mord. Joy Rhama och Jassir Askar.
Vi ville i rätten argumentera att med våld ta medborgares barn, införa besöksförbud och anklaga föräldrarna för vidriga brott, var likvärdigt med att dömas till livstids fängelse för något man inte gjort. Min klient är bevisligen oskyldig till det han anklagats för och domen om besöksförbud och LVU gentemot honom och barnen upphävdes av domstol efter 9 år.
Även barnen har allvarligt skadats då de berövat sin identitet när de berövats sin familj. Barnen fick inte träffa någon i familjen inklusive morföräldrar, kusiner, släkt eller vänner.

Jag har till tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen, hänvisat till artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, där det framgår att min klient har rätt att själv utse ombud. Så här säger artikel 6; att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att, i fall då han saknar erforderliga medel för betalning av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordra.
Jag har bett samtliga domstolar argumentera sina svar gentemot artikel 6, men det är endast tingsrätten som valt att argumentera sitt svar och hovrätten och högsta domstolen har lämnat dom utan argumentering utan hänvisar endast till tingsrättens argumentering, vilket måste betyda att domstolarna anser att svensk lag står över Europakonventionens artikel 6.

Det är alltså enligt artikel 6, i rättvisans intresse som kan hindra min klient att få rättshjälp.
Som jag sade inledningsvis så måste det alltid vara i rättvisans intresse, i ett demokratiskts samhälle, att myndigheter kan ifrågasättas av medborgare som anser sig orätt behandlade utan att myndigheten kan hindra medborgaren rent ekonomiskt att göra detta.
I detta ärende hade domstolen alla fakta inklusive länsrättens dom från 2002 som bara den visar att min klient har orsak att få sin sak prövad i rättvisans intresse.

Vi har uttömt samtliga möjligheter i Sverige för att få rättvisa. Kommunen JO anmäldes efter domen 2002 men JO tar inte upp ärenden äldre än 3 år. Vi polisanmälde kommunen, men åklagare ansåg inte att där fanns något som kunde leda till allmänt åtal.III -   EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI


STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR
   PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS


REDOGÖRELSE FÖR PÅSTÅDDA KRÄNKNINGAR AV KONVENTIONEN


OCH/ELLER PROTOKOLLEN SAMT ARGUMENTEN DÄRFÖR


(Voir chapitre III de la note explicadve)

(See Part III of the Explanatory Note)

(Se avsnitt III i handledningen)

15.
Begäran om rättshjälp har behandlats av domstol separat från själva ärendet.
Domstolens argument för att inte bevilja rättshjälp är som följer;

Enligt 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. ? Tingsrätten anser att det, såvitt nu kan bedömas, är utsiktslöst att Anders Andersson i målet skall tillerkännas yrkade 20 miljoner kr i skadestånd eller något belopp som utgör mer än en mindre del av det honom yrkade beloppet och att det därför inte är rimligt att staten skall bidra till kostnaderna för den talan Anders Andersson för i målet.

Artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna säger följande.

att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att, i fall då han saknar erforderliga medel för betalning av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordra.

Det enda en svensk domstol här skulle kunna hänvisa till är att det inte är i rättvisans intresse, men min kliente har anklagats för grova brott som han bevisats oskylldig till. Detta ledde till att han fick besöksförbud från sina barn i 7 år och överhuvudtaget inte fick ha någon kontakt med dem. Staten kan inte hävda att han inte kan få rättshjälp i rättvisan intresse och har så heller inte gjort, utan man har hänvisat till att skadeståndskravet varit för högt, vilket föranleder nästa kränkning.

Artikel 6 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna säger följande:

Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.

Som framgår av domen har domstolen redan innan ärendet hörts i domstol beslutat att skadeståndskravet är för högt. En domstol som beslutar innan ärendet prövats inför domstol, att skadeståndskravet är för högt kan knappast anses vara oavhängig och opartisk, speciellt som skadeståndskravet riktas emot en myndighet och staten själva, som ju både anklagat och straffat min klient för dessa grova brott. Anklagelser som han aldrig fått försvara sig för inför en brottsmålsdomstol. Eftersom vi redan på förhand vet v hur domstolen resonerat och domstolens inställning är också frågan om min klient får en opartisk rättegång, vilket han enligt artikel 6 är berättigad till.


IV-
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA


CONVENTION

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

REDOGÖRELSE MED HÄNVISNING TILL ARTIKEL 35:1 l KONVENTIONEN

(Voir chapitre IV de la note explicative.
Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note.
If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(Se avsnitt IV i handledningen.
Om så behövs, kan uppgifterna enligt punkt 16-18 lämnas på separata papper för respektive klagomål)

16.   Décision interne définftive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue)

Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Slutligt inhemskt angörande (datum, domstol eller myndighet samt typ av avgörande)

Protokoll Högsta domstolen 2006-08-29 Mål nr 3367-06 Saken Rättshjälp .Avslag
Protokoll Högsta domstolen 2006-10-31. Saken. Resningsansökan i ovanstående ärende Avslag17.   Autres décisions (énumérées dans I'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et I'organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Andra avgöranden (i kronologisk ordning med angivande av datum, domstol eller myndighet och typ av avgörande)

Dom meddelad i länsrätten i Örebro 2002-06-27. Upphävande av LVU
Dom meddelad i Tingsrätten i Örebro 2006-04-28. Mål nr T 505-04. Avslag rättshjälp
Dom meddelad i Göta hovrätt 2006-07-27 mål nr Ö 1361-06. Avslag rättshjälp
Protokoll Högsta domstolen 2006-08-29 Mål nr 3367-06 Saken Rättshjälp .Avslag
Protokoll Högsta domstolen 2006-10-31. Saken. Resningsansökan i ovanstående ärende Avslag


18.   Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé?
Si oui, lequel et pour quel motii n'a-t-ii pas été exercé?

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used?
If so, explain why


you have not used. it

Finns eller fanns det någon ytterligare klagomöjlighet eller annat rättsmedel som Ni inte har prövat?
Om så är fallet,


ange varför Ni inte utnyttjat denna möjlighet.V -   EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUITTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

REDOGÖRELSE FÖR SYFTET MED KLAGOMÅLET OCH EVENTUELLA KRAV
PÅ SKÄLIG GOTTGÖRELSE

(Vair chapitre V de la note explicatve)
(See Part V of the Explanatory Note)
(Se avsnitt V i handledningen)

19Syftet med anmälan är att förmå svenska domstolar att följa eruopakonventionen om de mänskliga rättigheterrna vad gäller rättshjälp till medborgare. Syfte är också att förmå Eu att skapa lagar som alltid ger människor automatisk rättshjälp när de fått sina barn omhändertagna av staten med tvång. En medborgare måste alltid ha rätt att i oavhängig domstol få pröva sin sak. Uppenbart är här att förvaltningsdomstolarna inte kunnat sköta sitt uppdrag. Förvaltningsdomstolarna i Sverige synes sammarbeta med sociala myndigheter och förvaltningsdomstolarna prövar heller inte anklagelser så som övergrepp mot barn. Finns där en obekräftad misstanke kan förvaltningsdomstolar döma till tvångsvård och föräldrarna har då ingen möjlighet att få saken prövad i annan instans om åklagare finner att bevisningen mot föräldrarna inte räcker och därmed lägger ner förundersökning. Föräldrarna kan alltså frikännas av brottsmålsdomstolarna och ändå dömmas av förvaltningsdomstolarna. Om föräldrarna då vill utmana förvaltningsdomstolen och få de anklagelser som de fakto finns mot dem prövade i brottsmålsdomstol skall staer inte ha rätt att neka en sådan prövning genom att förneka rättshjälp.


En begäran att Europadomstolen granskar Svenska domstolars oavhängighet och opartiskhet i enlighet med artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
I här beskrivet ärende har domstolen, innan ärendet ens kommit upp inför domstolen, förvägrat min klient rättshjälp med hänvisning till att skdeståndskravet var för högt. I det här fallet har föräldrarna anklagats för synnerligen grova brott som de aldrig har fått försvara sig emot i en bråttsmålsdomstol eftersom åklagare ansåg att där inte fanns några bevis mot föräldrarna. Det har nu efte 9 år bevisats i domstol att föräldrarna varit oskyldiga till det de anklagats för och det är bevisat att socialtnmnden i kommunen hela tiden vetat detta men inte informerat barn och ungdomspsykiatrin att barne misshandlat i ett familjehem. Barnen har med detta berövats sin identitet och all sammvaro med sina föräldrar under hela sin uppväxttid. Föräldrarna har inte fått se sina barn växa upp och överhuvudtaget inte fått träffa dem. Det blir absurt att ställa sig inför en domstol och argumentera när man redan vet att domstolen har en förutfattad mening. Det här är också ett mål emot en myndighet och kritik emot hur myndsigheten utövat sitt ämbete och där tar statens domstolar uppenbart parti för myndigheten och diskvalificerar klientens anspråk på skadestånd genom att förneka klienten rättshjälp och på så sätt tar domstolen ställning och skyddar staten emot vad man uppfattar som oskäliga krav. Domstolen kan omöjligt anses vara oavhängig och opartisk vilket artikel 6 fodrar att den skall vara.
Det kan vidare sägas att detta ärende har sin upprinnelse 1992 och LVU togs 1993 och besöksförbud infördes 1994. Jag kom in så som ombud hösten 1997. Föräldrarna hade då förgäves under 3 år sökt ombud utan att lyckas hitta någon som ville ta sig an ärendet. Det ansågs som för komplext och rättshjälpen är för ringa.
Jag f har företrätt familjen sedan 1997 och vi har varit på samlanlagt 5 rättegångar och 2002 fick jag ett 9 år gammalt LVU upphävt. Jag har under alla år arbetat helt ideellt. När föräldrarna efter domen 2002, ville väcka civilrättslig talaan emot kommunen så ville de ha mig till ombud och har heller inte kunnat hitta annat ombud som varit intresserad att åta sig ärendet. Den här gånge ville jag dock ha betalt för mina tjänster och vi ansökt därför om rättshjälp.

Att ta medborgares barn med tvång är det enskillt största ingrepp en stat kan göra i en familj. Att ta barn med tvång kan lätt missbrukas av stater och användas för att tysta obekväma. Att använda barn i dessa syften görs regelbunde runt om i vår värld och vi såg det senat i valet Vitryssland och även i ett val i Ukraina.
Rättshjälpen måste vara så utformad att den även tillåter erkänt skickliga och dyra advokater att åta sig mål. Så som det är i Sverige idag är det alltid samma advokater som dyker upp till exempel för barnens försvar. Advokater som närmast verkar anställda av de sociala myndigheterna. En rättsjälpsadvokat får sällan mer än 15-20 timmars arbete godkänt av domstolen. Detta gör att få advokater är intresserada att åta sig ärenden eftersom de normalt är betydligt mer krävande än så och ofta är klinter människor som redan är utsatta och saknar meddel att på ett adekvat sätt föra sin talan.

Att få utman den stat, som med tvång tar dina barn från dig, i domstol utan kostnad borde vara en mänsklig rättighet och en självklarhet i en demokrati.


Våra krav på skälig gottgörelse och för att kuna driva själva huvudärendet
vidare, eventuellt till Eurpadomstolen, är 2 miljoner svenska kronor.
VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ

L'AFFAIRE

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

REDOGÖRELSE FÖR ANDRA INTERNATIONELLA FÖRFARANDEN
(Vair chapitre Vi de la note explicative)
(See Part Vi of the Explanatory Note)
(Se avsnitt Vi i handledningen)
20.   Avez-vous soumis å une autre instance internationale d'enquéte ou de råglement les griefs énoncés dans la présente requéte?
Si oui, fournir des indications détaillées å ce sujet.


Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or


Settlement?
If so, give full details.


Har Ni hänskjutit Era klagomål till något annat internationellt gransknings- eller förlikningsorgan?
Om


så är fallet, lämna en utförlig redogörelse.

VII - PILCES ANNEXÉES
(PAS D'ORIGINAUX,

LIST OF DOCUMENTS
UNIQUEMENT DES COPIES)

FÖRTECKNING ÖVER BIFOGADE HANDLINGAR

(NO ORIGINAL DOCUMENTS,
ONLY PHOTOCOPIES)

(INGA ORIGINALHANDLINGAR,
ENDAST KOPIOR)

(Voir chapitre VII de la note explicafive.
Joindre copie de toutes les décisions mendonnées saus ch.
IV et VI di-dessus.
Se procurer, au besoin, les copies néoessaires, et, en cas d'impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas étre obtenues.
Ces documents ne vous seront pas retoumés.)

(See Part VII of the Explanatory Note. include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above.
If you do not have copies, you should obtain them.
If you cannot obtain them, explain why not.
No documents will be returned to you.)

(Se avsnitt VII i handledningen.
Bifoga kopior av samtliga avgöranden Ni åberopat under avsnitt IV och Vi i klagaformuläret.
Om Ni inte har avgörandena, måste Ni införskaffa dem.
Om detta inte är möjligt, skall Ni förklara varför.
Inga handlingar kommer att återsändas till Er.)

21.   a) ........................................

b) .....................................................

c) br />VIII - DTCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
FÖRKLARING OCH UNDERSKRIFT


(Voir chapitre II de la note explicadve)
(See Part II of the Explanatory Note)
(Se avsnitt II i handledningen)

22.   Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requéte sont exacts.

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information l have given in the present application form is correct

Jag förklarar härmed att jag efter bästa förmåga och vetskap har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter i detta klagoformulär.
Lieu/Place/Ort......................................
Date/Date/Datum
....................................(Signature du/de la requérant(e) ou dulde la représentant (e» (Signature of the applicant or of the representative) (Underskrift av klaganden eller ombudet)

Biobränslen orsakar svältkatastrof av bibliska proportioner

Det är ingen tvekan om att Al Gores film om klimathotet ger en skrämmande bild om vår framtid. Den vann en Oskar och Al Gore fick Nobels fredspris, men frågan är om vi trots allt inte drog allt för höga växlar av hans budskap. Att jorden har varit varm många gånger tidigare och att Arktis också varit isfritt med förmodligen stora problem för isbjörnarna även då, råder det ingen tvekan om. Men vi människor tycks ha drabbats av någon sorts panik där vi inte ser konsekvenserna av vårt handlande. Vi har bara ett mål i sikte, att få ner utsläppen av koldioxid i bilar för att stoppa växthuseffekten. Biobränslen sågs som den stora räddningen, men nu är frågan om framställningen av etanol inte skapat ett ännu större gissel för oss människor. Redan idag saknar 1/3 av jordens befolkning mat för dagen och då beslutar vi att börja framställa bränsle till våra bilar av mat.
Matpriserna skjuter redan i höjden eftersom det blir mer lönsamt att sälja skörden till bränsleframställning än till mat.
Mark friställs för nya odlingar, vilket gör att koldioxidutsläppen ökar från marken. Det går också åt väldiga mängder energi att framställa etanol och den energin tar vi i stor utsträckning från fossila kraftverk, vilket ökar koldioxidutsläppen där också. Frågan blir alltså vilka förtjänsterna blir med Etanol i våra bilar och frågan, som jag ser det, så riskerar etanolframställningen att skapa en svältkatastrof av bibliska proportioner, för att vi i västvärlden skall få känna oss miljömedvetna och att vi drar våra strån till stacken kan alltså få till följd att människor i hundramiljontal svälter ihjäl i andra delar av världen. Framställningen av biobränslen måste upphöra omedelbart, tills vi är helt på det klara med vilka följder det kan få.
En ökad köttkonsumtion i framför allt Kina inkräktar också på basmaten, som går till kor istället för människor. Om Kina ökar sin köttkonsumtion med 10 kilo per person och år innebär det ca 30 miljoner fler kor som behöver över 60 miljoner hektar mark för att födas upp.

Göran Grauers

Stora Forsa