Begäran att JK granskar om socialnämnder bara är papperstigrar

Göran Grauers
St. Forsa 308
591 99 Motala
Tele; 0141-922 77 Epost goran.grauers@brevet.nu


            Stora Forsa den 12 maj 2006


JUSTITIEKANSLERNBegäran att JK granskar tingsrätten i Örebros uttalande i rättegång den 28 februari 2006 i ärende T 505-04. Dom meddelad i tingsrätten den 28 april 2006Bakgrund.


Jag har så som ombud stämt Askersunds kommun och socialnämnd rörande omhändertagande av barn. Vi hävdar att omhändertagandet i sig är grundlagsvidrigt eftersom LVU togs på order av länsstyrelsen och att utredningen inte är saklig och objektiv i enlighet med 1 kap 9 § RF.

Jag klargör i stämningsansökan att det inte är Askersunds socialtjänst jag stämmer utan kommunen och socialnämnden. Jag klargör även detta under förhandlingens gång. Socialnämnden finns inte själv representerad i rätten ut företräds av socialtjänsten och ombud.

I alla domar jag läst i 100 tals LVU ärenden säger domstolarna att det är nämndens ansvar. I allt hänvisar man till nämnden, aldrig till socialtjänsten. Alltså anser domstolarna att där finns en distinkt skillnad på socialtjänsten och nämnden.
Eftersom Askersunds kommun företräddes av socialtjänsten försökte jag genom utfrågning av socialtjänstens chef klarlägga vad nämnden haft för ansvar. Under denna utfrågning avbryts jag av rättens ordförande och härunder finns en avskrift av ljudupptagningen under sanningsförsäkran med Ann Lindvall.

Min fråga innan jag avbryts var; Varför har arbetsutskottet när det rör mina klienter och det rör bara dom och ingen annan…,
Här avbryter mig domaren och säger; Ja men alltså jag tror att vi stannar härifrån. De är ju grundläggande förvaltningsrätt. Vi får ta en lektion i det här senare. Det är samma part, socialtjänsten är anställd av socialnämnden. Det är inte två stycken parter som förhandlar, men så att just härifrån… det är klarlagt vad som hänt, så fortsätt med andra frågor.
(avskrift från ljudupptagning med förhör Ann Lindvall).

Domstolen påstår alltså att nämnden och socialtjänsten är samma part. Detta vill jag få klarlagt.
Först och främst kan vi utan tvekan säga att nämnden är arbetsgivare och tjänstemännen på socialtjänsten är anställda tjänstemän, alltså arbetstagare. Redan där har vi en distinkt skillnad.

Nämnden ger socialtjänsten en delegation vad gäller omhändertaganden. Denna delegation skall bevakas av nämnden. Om socialtjänsten inte följer delegationen skall den återkallas av nämnden. Här ser vi ytterligare en tydlig distinktion.

Askersunds kommuns socialtjänst har vid minst ett tillfälle anmält socialnämnden för sitt fack för brott mot arbetsmiljölagen. Detta tydliggör skillnader, alltså arbetsgivare och arbetstagare.

Jag har i detta ärende företrätt familjen sedan 1997. Jag har vid otaliga tillfällen tillskrivit nämnden men alltid fått svar från socialtjänsten med tillägg att detta svar skall anses som nämndens svar. Nämnden själv har aldrig svarat.

Jag har vid otaliga tillfällen skriftligen begärt att få träffa nämnden, men aldrig fått vare sig svar eller fått träffa nämnden. Enligt ett mycket stort antal domar jag läst från länsrätter, kammarrätter och även regeringsrätten kan jag uttyda att det är nämnden som har ansvar. Denna nämnd tycks inte finnas, än mindre är den anträffbar.

När nämnden en gång JO anmäldes fick JO svar från socialtjänsten. När jag påpekade för JO att det var nämnden jag anmält och som jag ville skulle uttala sig tillskrev JO kommunen och fick återigen svar skrivet av socialtjänstens chef med tillägg att svaret skulle anses som nämndens svar. Ingen nämndeman hade undertecknat ärendet utan det undertecknades av socialtjänstens chef.

I domstol får jag nu reda på att nämnden och socialtjänsten är samma part. Hur stämmer detta överens med att nämnden kritiskt skall granska en utredning för LVU. Granskningen skall vara kritisk och framför allt undersöka om utredningen följt grundlagen 1 kap 9 §, alltså att den varit saklig och objektiv och beaktat allas likhet inför lagen. Det är därefter nämnden som skall ta beslut om att ansöka hos länsrätten om LVU. Detta är nämndens ansvar. Hur kan de då vara samma part som socialtjänstens tjänstemän? Hur påverkar i så fall detta rättsäkerheten?
Att omhänderta medborgares barn med tvång måste dock anses som ett oerhört ingrepp i en familj, kanske det största ingreppet en stat kan göra. Är det då inte nödvändigt att grundlagen efterlevs och att rutiner kring omhändertagandet följs till punkt och prickar? Är det inte också då helt nödvändigt att nämndens ansvar finns definierat och att där verkligen finns en nämnd som har ett ansvar. Som det ser ut nu är nämnden bara en pappersfigur som inte har något ansvar och som domstolarna anser är samma part som socialtjänsten. Innebär inte detta att vi har tjänstemannastyre?

Jag vill alltså att JK klargör vilket ansvar nämnden verkligen har och om nämnden överhuvudtaget har ett ansvar eller om nämnden bara en pappersfigur.
Kan rättegången ogiltigförklaras och att den därför behöver tas om?
Domstolen har enligt mitt förmenande inte besuttit kunskap i ärendet eller så finns där inga riktlinjer för nämnders verkliga ansvar.


Stora Forsa som ovan

Göran Grauers

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback