Så här svarar JK igen

2006-06-19                        3563-06-21
Göran Grauers

goran.grauers@brevet.nuDin förfrågan rörande en socialnämnds ansvar och partsställningen i en rättegång

Justitiekanslern avböjde i ett brevsvar att besvara några av Dig hit framställda frågor. Du har nu återkommit i ärendet och framfört önskemål om att

Justitiekanslern besvarar dessa.


Justitiekanslern har tagit del av Örebro tingsrätts mellandom den 28 april 2006 i mål T 505-04 liksom av Ditt e-brev den 14 juni.


Justitiekanslern kan fortfarande inte se att detta är ett ärende som Justitiekanslern har anledning att granska. Det framstår som klart att det civilrätts­liga (skadeståndsrättsliga) ansvaret för eventuella fel i kommunens verksamhet vilar på kommunen som juridisk person. För kommunens ansvar torde det i princip sakna betydelse var i kommunen som ett fel har blivit

begånget, t.ex. om det är enskilda socialtjänstemän som har felat och/eller ledamöterna i socialnämnden. Varken ”socialnämnden” eller ”socialförvaltningen” kan bära ett skadeståndsrättsligt ansvar eftersom de inte är juridiska personer. Enskilda arbetstagares eventuella ansvar begränsas av bestämmelsen i 4 kap. 1 § skadeståndslagen.


Ett eventuellt tjänstefelsansvar skulle däremot få utkrävas av den eller de personer som felat på ett sådant sätt att det föranleder ett sådant ansvar.


Såvitt vi kan se ger det nu sagda i princip svar på de frågor Du har ställt. Som Du förstår kan inte Justitiekanslern ta ställning i det mål där Dina

huvudmän har väckt talan.