Förtydligande till JK

 Forsa den 1 juni 2006 Justitiekanslern dnr 3563-05-21
Den 12 maj 2006 tillskrev jag JK i ovanstående ärende och den 18 maj 2006 erhöll jag ett svar från JK där JK förklarade i stort sett att man inget kunde göra. Jag skrev då ett förtydligande samma dag och jag har idag inte fått något svar om JK tänker ta upp ärendet eller inte. Är det så att JK anser ärendet slutbehandlat?
Oavsett så vill jag ytterligare förtydliga vad det är jag försöker framföra.

1 kap 1 § RF; All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.
                                                                 
……………

Det är av denna anledning vi har politiska nämnder. De är valda representanter av folket. Det är dessa nämnder som är folkets makt. Denna makt är ansvarig för att den offentliga makten utövas under lagarna. 1 kap 2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
I det rättsliga ärende jag hänvisat till har vi stämt makten för att vi bland annat hävdar att makten inte följt grundlagen. Vi hävdar bland mycket annat att ett rent grundlagsbrott begicks vid utredningen till LVU. 1 kap 9 § RF åsidosattes. Jag är mycket tydlig i min stämningsansökan, att det är socialnämnden och kommunen jag stämmer, inte tjänstemännen. Tingsrätten anser dock att socialnämnden och socialtjänsten är samma part. Detta är i direkt strid med 1 kap 1 § RF. Makten kan aldrig bli tjänstemännens eller representeras av tjänstemännen. Enligt andra 2 § RF skall makten utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Makten har i detta ärende låtit mina klienter stå anklagade i 9 år för att sexuellt ha utnyttjat sina barn och misshandlat dem utan att en enda gång låtit dem få försvara sig i domstol. Föräldrarna är bevisat oskyldiga till det de anklagats för. Den misshandel som barnen har utsatts för har skett i ett fosterhem under maktens ansvar. Makten har bevisligen ljugit och undanhållit sanningen. Jag har ett stort antal gånger tillskrivit socialnämnden men aldrig fått svar från någon annan än socialtjänsten Även JO har försökt få ett svar från socialnämnden men socialtjänsten svarade. Detta reagerade JO på när jag påpekade det och ställde ytterligare en gång frågor till nämnden. När nämnden då svarade JO så gjorde man det än en gång genom socialtjänsten med ett tillägg att det behandlats i arbetsutskottet och skulle anses som ett svar från nämnden. Det var dock bara undertecknat av socialtjänstens chef. Detta accepterade JO. Jag har sedan 1997 tillskrivit socialnämnden ett stort antal gånger och begärt att få träffa nämnden. Nämnden har aldrig svarat mig och jag har heller aldrig fått träffa dem. Nu stämmer mina klienter makten (nämnden) för dessa felaktigheter som vi anser har begått och när vi kommer i domstol så finns makten representerad av socialtjänsten. Domstolen talar om för oss att makten är samma part som tjänstemännen.
Det står vidare i 1 kap 2 § RF; Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna, alltså också domstolarna, skall verka för demokratins idéer.
Hur kan någon påstå att domstolen gjort detta? Domstolen likställer tjänstemännen med makten och har inte ens kunskap om hur demokratin är uppbyggd i vårt land.
Det står vidare i 2 § RF. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Mina klienter har funktionshinder. Domstolen har förvägrat mina klienter rättshjälp för att domstolen anser att det begärda skadeståndet är för högt.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång 1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. 3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom, b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar, d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.
Europakonventionen hädar klart och tydligt att mina klienter först har rätt till en oavhängig och opartisk domstol. En domstol som på förhand beslutar att ett skadestånd är för högt är inte opartisk och oavhängig. När domstolen dessutom förvägrar mina klienter rättshjälp som man uppenbarligen bara kan göra om inte rättvisans intresse så fodrar, så tar domstolen också där ståndpunkt och blir därmed partisk. Domstolen har beslutat att det inte är i rättvisans intresse att medborgare får rätten att stämma makten när den uppfattar att makten begått övergrepp mot dem. Makten tänker inte bidra till att låta sig ställas till rätta och domstolarna skyddar makten genom att inte låta makten representera sig själv utan istället likställa makten med tjänstemän och låter tjänstemännen företräda makten. Makt utan ansvar är i stadsskick synonymt med diktatur. Makten i en demokrati måste åtföljas av ett ansvar och ett ansvar är inget ansvar om det inte kan utkrävas. I detta fall försöker makten överföra ansvaret på tjänstemännen enbart för att själva undgå ansvar och makten skyddas av domstolarna genom att domstolarna hävdar att tjänstemännen och makten är samma sak och stadfäster att makten kan representeras av tjänstemännen. Om JK inte förstår vad det är jag vill framföra eller nonchalerar denna anmälan så har vi större problem med demokratin i detta land än jag befarade.

Stora Forsa som ovan
Göran Grauers.
                                                                                        citera gärna men uppge källan

Kommentarer
Postat av: ghd

The Humanitarian Relief Foundation was founded in the early 1990s, first as a charity for the poor in Istanbul, and later for Bosnian war victims. It works in more than 100 countries and sent 33 tons of aid to Haiti after its January earthquake. The charity has one branch in the West Bank and another in Gaza, where Turkish families help pay for the care and education of 9,000 orphans.

Postat av: ghd

The Humanitarian Relief Foundation was founded in the early 1990s, first as a charity for the poor in Istanbul, and later for Bosnian war victims. It works in more than 100 countries and sent 33 tons of aid to Haiti after its January earthquake. The charity has one branch in the West Bank and another in Gaza, where Turkish families help pay for the care and education of 9,000 orphans.

2010-07-21 @ 04:34:34
URL: http://www.cheapghdshair.net/
Postat av: billig ed hardy schuhe

A June 21 letter signed by 87 United States senators urged the White House to investigate whether the charity should be designated a foreign terrorist organization. Israel has accused the charity of bolstering Hamas. It also says the group has links to Al Qaeda and has bought weapons, accusations the charity denies.

2010-07-21 @ 04:36:56
URL: http://www.edhardykleidungshop.com/
Postat av: chanel bags

A senior Turkish government official, speaking on the condition of anonymity, called such allegations false and said they would not persuade politicians who supported the group’s causes to shun it.

2010-07-21 @ 04:38:58
URL: http://www.eluxurysbrands.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback